Documents à télécharger  
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Nos formations bachelor - brochure
Le descriptif des cours

Bachelor en Cultures Européennes - Lëtzebuerger Linguistik a Literatur / Sciences du langage et littérature luxembourgeoises

Geschwënn wäert Dir Är Studien op der Uni Lëtzebuerg am Bachelor en Cultures Européennes – Lëtzebuerger Linguistik a Literatur ufänken. D‘Informatiounsversammlunge fir de Bachelor en Cultures Européennes an och den offiziellen «Welcome Day» vun der Uni stellen den offizielle Start vum neien akadeemesche Joer duer. All Student/in vum éischte Semester kritt per Email e «Welcome Pack». Verschidde wichteg Informatioune fannt Dir schonn hei drënner. 

Vous allez commencer vos études à l'Université du Luxembourg au Bachelor en Cultures Européennes - Histoire sous peu. Les séances d'information du Bachelor en Cultures Européennes ainsi que le «Welcome Day» officiel de l'université marqueront le début de la nouvelle année académique. Tous les étudiants du premier semestre vont recevoir un Welcome Pack par e-mail. Certaines informations importantes sont déjà disponibles ci-dessous.

Welcome Pack

Mir wäerten Iech Ufank September e «Welcome Pack» mat wichtegen Informatiounen iwwer de Programm (z.B. der Offer vun de Coursen asw.) schécken. Hei fannt Dir och d’Datumer vun den obligatoreschen Informatiounsversammlungen, souwéi Informatiounen iwwer de Campus Belval. Dës Informatioune sollen Iech dobäi hëllefen, fir Iech mam BCE-Lëtzebuerger Linguistik a Literatur ze familiariséieren. Wann Dir Froen hutt, zéckt net, fir dës bei den Informatiounsversammlungen ze stellen.

Nous allons vous envoyer un Welcome Pack début septembre avec des informations importantes sur le programme (p. ex.: offre de cours...), les dates des séances d'information obligatoires ainsi que des informations sur le campus Belval. Ces informations devraient vous aider pour vous familiariser un peu plus avec le BCE-Etudes Sciences du langage et littératures luxembourgeoises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser lors des séances d'information.

Bachelor en Cultures Européennes - Informatiounsversammlungen / Séances d'information

D’Informatiounsversammlunge fir d’Studenten/innen aus dem éischte Semester sinn den TBD

Les séances d'information pour les étudiants du premier semestre auront lieu TBD

Welcome Day

TBD: De Welcome Day gëtt zentral vun der Uni Lëtzebuerg organiséiert, fir all nei Student/in wëllkomm ze heeschen. De Programm ass hei disponibel. 

TBD: Welcome Day organisé par l'Université du Luxembourg pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux étudiants. Programme disponible ici.

Akadeemesche Kalenner / Calendrier académique

Den akadeemesche Kalenner kann hei erofgeluede ginn.

A télécharger ici.